Tiếng Việt
☰ phân loại ☆☆☆ ◴phim mới
Share twitter

Đen Analfest - Cảnh 3 - ADN

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=Main
codec_type=video
codec_time_base=50/2997
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=624
height=480
coded_width=624
coded_height=480
has_b_frames=2
sample_aspect_ratio=1:1
display_aspect_ratio=13:10
pix_fmt=yuv420p
level=30
color_range=N/A
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=2997/100
avg_frame_rate=2997/100
time_base=1/11988
start_pts=800
start_time=0.066733
duration_ts=16019600
duration=1336.302970
bit_rate=599703
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=40049
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=und
TAG:handler_name=VideoHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/44100
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=44100
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/44100
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=58930855
duration=1336.300567
bit_rate=79515
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=57550
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:language=und
TAG:handler_name=SoundHandler
[/STREAM]
[STREAM]
index=2
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=mp4s
codec_tag=0x7334706d
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/1000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=1000
duration=1.000000
bit_rate=144
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=1
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2013-04-26 01:38:37
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC MPEG-4 OD Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=3
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=mp4s
codec_tag=0x7334706d
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/1000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=1000
duration=1.000000
bit_rate=128
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=1
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2013-04-26 01:38:37
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC MPEG-4 Scene Description Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=4
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/90000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=120269790
duration=1336.331000
bit_rate=30041
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=40049
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2013-04-26 01:38:37
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[STREAM]
index=5
codec_name=unknown
codec_long_name=unknown
profile=unknown
codec_type=data
codec_tag_string=rtp
codec_tag=0x20707472
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/44100
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=58932197
duration=1336.330998
bit_rate=7534
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=10212
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2013-04-26 01:38:38
TAG:language=und
TAG:handler_name=GPAC ISO Hint Handler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=6
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=1336.331000
size=120773027
bit_rate=723012
probe_score=100
TAG:major_brand=mp42
TAG:minor_version=1
TAG:compatible_brands=isomiso2avc1mp41mp423gp5
TAG:encoder=Lavf54.59.106
[/FORMAT]
Ngày: 4/29/2013
Dùng: britishamateurporn
Cỡ:624 x 480
Cảnh:1,000+ views
Chất lượng cao:480P
thời gian:22:16
Phân loại: suburban hư hỏng câu chuyện 3 một công ty 3 benz mafia phần 3 cảnh đen Banzai cảnh 3
Thẻ: đen cảnh

Bình luận

Jr Carrington - pornstar của giờ
xem video
thấy bức ảnh