Tiếng Việt
☰ phân loại ☆☆☆ ◴phim mới
Share twitter

Đen Analfest s5 với sương mù Đá

MetaData[+]

[STREAM]
index=0
codec_name=h264
codec_long_name=H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
profile=Main
codec_type=video
codec_time_base=1001/60000
codec_tag_string=avc1
codec_tag=0x31637661
width=640
height=480
coded_width=640
coded_height=480
has_b_frames=1
sample_aspect_ratio=1:1
display_aspect_ratio=4:3
pix_fmt=yuv420p
level=30
color_range=tv
color_space=unknown
color_transfer=unknown
color_primaries=unknown
chroma_location=left
timecode=N/A
refs=1
is_avc=true
nal_length_size=4
id=N/A
r_frame_rate=30000/1001
avg_frame_rate=30000/1001
time_base=1/30000
start_pts=1001
start_time=0.033367
duration_ts=59924865
duration=1997.495500
bit_rate=749576
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=8
nb_frames=59865
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2014-03-29 16:02:10
TAG:language=eng
TAG:handler_name=MP4 Video Media Handler
TAG:encoder=AVC Coding
[/STREAM]
[STREAM]
index=1
codec_name=aac
codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
profile=LC
codec_type=audio
codec_time_base=1/48000
codec_tag_string=mp4a
codec_tag=0x6134706d
sample_fmt=fltp
sample_rate=48000
channels=2
channel_layout=stereo
bits_per_sample=0
id=N/A
r_frame_rate=0/0
avg_frame_rate=0/0
time_base=1/48000
start_pts=0
start_time=0.000000
duration_ts=95881216
duration=1997.525333
bit_rate=125442
max_bit_rate=N/A
bits_per_raw_sample=N/A
nb_frames=93634
nb_read_frames=N/A
nb_read_packets=N/A
DISPOSITION:default=1
DISPOSITION:dub=0
DISPOSITION:original=0
DISPOSITION:comment=0
DISPOSITION:lyrics=0
DISPOSITION:karaoke=0
DISPOSITION:forced=0
DISPOSITION:hearing_impaired=0
DISPOSITION:visual_impaired=0
DISPOSITION:clean_effects=0
DISPOSITION:attached_pic=0
TAG:creation_time=2014-03-29 16:02:10
TAG:language=eng
TAG:handler_name=MP4 Sound Media Handler
[/STREAM]
[FORMAT]
nb_streams=2
nb_programs=0
format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
format_long_name=QuickTime / MOV
start_time=0.000000
duration=1997.525333
size=219482314
bit_rate=879016
probe_score=100
TAG:major_brand=mp42
TAG:minor_version=0
TAG:compatible_brands=isom
TAG:creation_time=2014-03-29 16:02:10
[/FORMAT]
Ngày: 5/8/2014
Dùng: Pornmaki
Cỡ:640 x 480
Cảnh:9 views
Chất lượng cao:480P
thời gian:33:17
Phân loại: sương mù đá misti yêu sương mù sương mù sương mù che khuất Gen có với misti
Thẻ: ebony les kiểm tra đi

Bình luận

Jr Carrington - pornstar của giờ
xem video
thấy bức ảnh